Pagalba

Skundų nagrinėjimas

Jei manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite unijai pateikti skundą, parašytą lietuvių k. Skundas gali būti parašytas standartine arba laisva forma.

Skunde privalote nurodyti pareiškėjo:
vardą, pavardę arba pavadinimą
adresą,
asmens kodą arba gimimo datą,
telefono numerį (jei turite),
bei aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundai nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai jį pateikia asmuo, atitinkantis Lietuvos banko pateikiamą Vartotojo apibrėžimą. Kitu atveju, skundas turi būti išnagrinėtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją. Apie skundo nagrinėjimo sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos vadovas arba skundą nagrinėjęs asmuo, arba skundą nagrinėjusios komisijos / stebėtojų tarybos pirmininkas.


Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

  • vartotojo vardą, pavardę;
  • vartotojo adresą;
  • vartotojo asmens kodą arba gimimo datą;
  • vartotojo kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
  • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo skundas pateikiamas.

Vartotojas privalo kreiptis į finansų rinkos dalyvį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Finansų rinkos dalyvis privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas, jei vartotojas skunde nenurodė kitaip.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį finansų rinkos dalyvio atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per vienus metus po kreipimosi į finansų rinkos dalyvį.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Tuo atveju, kai į finansų rinkos dalyvį kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, „Lietuvos banko patvirtintos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Blokuokite prarastą kortelę

Praradę mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą sužinojus kitam žmogui, nedelsdami ją blokuokite.
Bet kuriuo paros metu paskambinkite į UAB „Wordline Lietuva“ tel. (8 5) 215 1177, (8 800) 25111.
Užblokavę mokėjimo kortelę neleisite svetimiems asmenims pasinaudoti Jūsų kortelės sąskaitoje esančiais pinigais.

El. bankininkystės „i-unija“ naudojimo vadovas

„i-unija“ – LKU kredito unijų grupės el. bankininkystės sistema.

Išsamų „i-unija“ naudotojo vadovą rasite čia.