03/12 

2020 m. balandžio 1 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų 32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Neįvykus 2020-04-01 d. visuotiniam narių susirinkimui ( nesant kvorumui), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 3 d. 15.00 val. adresu Jaunimo g. 3, Pagėgių kultūros centre.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, Raimonda Tutlienė, tel.: 8-441-5710, el. paštas: pagegiai@lku.lt

Valdyba